WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Zamówienia Publiczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na podstawie art. 400 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 799 z późn. zm.), jest  samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r., poz. 60 i 191). Jako jednostka sektora finansów publicznych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jest zobowiązany do udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm).

Do pobrania: