WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Najczęściej zadawane pytania

 • Skąd można pobrać treść programu ,,Czyste powietrze" i inne dokumenty jak np. wniosek, instrukcja wypełniania, wzory wymaganych załączników?
  Dokumenty można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce ?Czyste powietrze? podkatalog ?Dokumenty programowe?.
 • Czy dochód  podawany we wniosku o dofinansowanie na cele określenia intensywności pomocy będzie liczony w kwotach  netto czy brutto?
  Za dochód przyjmuje się (po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób):
  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku od osób fizycznych, pomniejszone o:

  - koszty uzyskania przychodu,
  - należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
  - składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Czy ubiegając się o dotację będzie konieczne również zaciągnięcie pożyczki?
  Nie, można ubiegać się tylko o dotację, można również wnioskować zarówno o dotację jak i o pożyczkę. Niektóre rodzaje przedsięwzięć mogą być dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki - dotyczy to zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych.
 • W jaki sposób udokumentować dochód w przypadku rolnika?
  Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529).
  Czyli dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego stanowi iloczyn ilości ha przeliczeniowych (własnych i dzierżawionych na wskazanych w instrukcji do wniosku zasadach) oraz stawki przeciętnego dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego w danym roku. Potwierdzenie następuje w formie nakazu płatniczego lub zaświadczenia.

 • Jestem w trakcie prowadzenia prac związanych z wymianą kotła i docieplenia budynku? Czy będę mógł skorzystać z dofinansowania w ramach programu?
  Tak, pod warunkiem, że spełnione są inne warunki Programu i że zadanie nie zostanie zakończone przed dniem złożenia wniosku (zafakturowane, opłacone, potwierdzone protokołem odbioru). Należy pamiętać, że rachunki/faktury VAT lub inne dokumenty księgowe wystawione przed dniem 01.01.2018 r. nie mogą być rozliczone w dofinansowaniu. Wsparciu finansowemu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Jeżeli mój dochód zmieni się w trakcie realizacji Programu pociągnie to za sobą ewentualną zmianę wysokości dofinansowania?
  Intensywność dofinansowania dotacyjnego jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie. Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

 • Czy zlikwidowanie starego pieca węglowego jest wymogiem koniecznym skorzystania z dofinansowania?
  Tak, w przypadku kiedy planowany jest montaż, nowego źródła ciepła spełniającego wymogi programowe z dofinansowaniem z Programu ,,Czyste Powietrze", a dotychczasowym źródłem jest piec/kocioł na paliwo stałe jest wymóg bezwzględnego zlikwidowania ww. urządzenia, czego potwierdzeniem ma być imienny dokument potwierdzający zezłomowanie.

 • Czy w nowobudowanym budynku prace termomodernizacyjne mogą być objęte dofinansowaniem?
  W nowobudowanych budynkach zakres dofinansowania obejmuje jedynie zakup i montaż urządzeń grzewczych spełniających wymagania techniczne zawarte w Programie, a co za tym idzie prace termomodernizacyjne nie podlegają dofinansowaniu.

 • Czy możliwe jest objęcie dofinansowaniem zakupionego i zamontowanego na początku bieżącego roku pieca na biomasę klasy 5 i spełniającego wymogi EKOPROJEKTU ?
  Niestety nie. Na zadanie zakończone w rozumieniu definicji programowej, zakupiony i zapłacony, a do tego zamontowany i uruchomiony kocioł, na który została udzielona gwarancja nie podlega przyznaniu dotacji z Programu. W przypadku, gdyby wymiana pieca stanowiła tylko element (etap) zadania i planowane byłyby  jeszcze dalsze prace termomodernizacyjne, wsparcie jest możliwe. Trzeba oczywiście spełnić pozostałe warunki Programu (np. stary piec musi zostać zezłomowany, co należy potwierdzić stosownym dokumentem).

 • Czy można uzyskać dotację na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej?
  Program przewiduje możliwość skorzystania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej jedynie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach.

 • Czy można skorzystać z innych środków publicznych (tj. dofinansowanie z gminy) na wymianę kotła?
  Zgodnie z zapisami Regulaminu naboru wniosków z Programu ,,Czyste Powietrze" nie ma możliwości skorzystania z dotacji na ten sam zakres rzeczowy zadania z dwóch instytucji dysponującymi środkami publicznymi.