WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Jednostki samorządu terytorialnego i pozostałe podmioty

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SPÓŁKI KOMUNALNE Z WYŁĄCZNYM UDZIAŁEM JST

Program priorytetowy dotyczący rewaloryzacji zabytkowych parków
Nazwa programu: Program priorytetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - III edycja
Cel zadania: finansowe wsparcie działań realizowanych na rzecz układów terenów zieleni objętych ochroną na podstawie Ustawy o ochronie zabytków, pod warunkiem, że są one ogólnodostępne, a wejście na ich teren jest nieodpłatne.
Okres wdrażania: w latach 2017-2018
Pula środków do rozdysponowania w całym programie: 22.500.000,00 zł,  w tym:
1) w formie dotacji: 11.250.000,00 zł;
2) w formie pożyczki: 11.250.000,00 zł.
Forma i intensywność dofinansowania: łączna kwota finansowego wsparcia wynosi do 95% całkowitego kosztu Zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 75 % kwoty możliwego do uzyskania dofinansowania

Nabór wniosków o dofinansowanie Zadań w ramach Programu rozpocznie się po ogłoszeniu Regulaminu Konkursu.

 

Program priorytetowy dotyczący rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne
Nazwa programu: Program priorytetowy "Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego - II edycja"
Cel zadania: Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko terenów po zamkniętych składowisk odpadów lub ich wydzielonych części poprzez wykorzystanie metod technicznych i biologicznych, w sposób integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem
Okres wdrażania: 2017-2018
Pula środków do rozdysponowania: 2.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki; łączna kwota dofinansowania ze środków Funduszu wynosi maksymalnie do 95% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 40% tych kosztów

 

Program priorytetowy dotyczący wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
Nazwa programu: Program Priorytetowy "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - II edycja"
Cel zadania: Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych
Okres wdrażania: w latach 2017-2018
Pula środków do rozdysponowania: 6.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja - wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł

Rozpoczęcie naboru po zamieszczeniu wzorów wniosków na rok 2017

 

Program priorytetowy dotyczący racjonalizacji zużycia energii
Nazwa programu: Program priorytetowy "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - III edycja"
Cel zadania: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków służącej racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Okres wdrażania: w latach 2017-2018
Pula środków do rozdysponowania: 40.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: Pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki; łączna kwota wsparcia wynosi do 95% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 40% kwoty możliwego dofinansowania

 

Program dla jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcia w zakresie wymiany źródła ciepła przez osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego

Nazwa programu: Program Ograniczania Niskiej Emisji

Cel zadania: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.

Okres wdrażania: 2017-2018

Pula środków do rozdysponowania: 22 000 000,00 zł

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Rozpoczęcie naboru po zamieszczeniu wzorów wniosków - luty/marzec 2017

 


Archiwum:

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I SPÓŁKI KOMUNLANE Z WYŁĄCZNYM UDZIAŁEM JST

Program priorytetowy dotyczący rekultywacji składowisk innych niż niebezpieczne i obojętne - nabór zakończony
Nazwa programu: Program priorytetowy "Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego"
Cel zadania: Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko terenów po zamkniętych składowisk odpadów lub ich wydzielonych części poprzez wykorzystanie metod technicznych i biologicznych, w sposób integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem
Okres wdrażania: 2016
Pula środków do rozdysponowania: 2.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja łącznie

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Program priorytetowy dotyczący poprawy jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji - nabór zakończony
Nazwa programu: program priorytetowy "Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu KAWKA"
Cel zadania: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza
Okres wdrażania: 2015-2018
Pula środków do rozdysponowania: 10.000.000,00 zł - środki WFOŚiGW w Łodzi
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja - wysokość dofinansowania wynosi do 65% kosztów całkowitych zadania (45% dofinansowani ze środków NFOŚiGW, 20% dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wykaz gmin miejskich i miejskiej części gmin miejsko-wiejskich kwalifikujących się do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA spełniających warunki uzyskania dofinansowania tj. miejscowości powyżej 5.000 mieszkańców, na obszarach których w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 18.09.2012 r. poz. 1031) w odniesieniu do:

  • poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 określonego jako średnia 24-godzinna,
  • poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM 10.

Lista miast z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (24-godz) oraz poziomu docelowego benzo(a)piranu w pyle PM10 w województwie łódzkim w latach 2011-2014 sporządzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska znajduje się poniżej:

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH ZWIĄZKI ORAZ DZIAŁAJĄCE W ICH IMIENIU JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ŚWIADCZĄCE USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

Program priorytetowy dotyczący dofinansowania inwestycji zagospodarowania odpadów komunalnych - nabór zakończony
Nazwa programu: "Dofinansowanie budowy/rozbudowy Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w województwie łódzkim".
Cel zadania: Utworzenie i utrzymanie w województwie łódzkim sieci Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.
Okres wdrażania: 2015-2016
Pula środków do rozdysponowania: 80.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja łącznie, wysokość dofinansowania wynosi do 75% kosztów całkowitych zadania

 

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Program priorytetowy dotyczący zmniejszenia emisji do atmosfery - nabór zakończony
Nazwa programu: "Program priorytetowy dla wspólnot mieszkaniowych na realizację zadań w zakresie termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych"
Cel zadania: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych, prowadzącej do racjonalizacji zuzycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Okres wdrażania: do 31.12.2015 r.
Pula środków do rozdysponowania: 6.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja - wysokość dofinansowania wynosi do 30% kosztów całkowitych zadania

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI PUBLICZNE W RAMACH REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMIN W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż przedłużony został termin obowiązywania Programu Priorytetowego pn. "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" oraz zwiększona została pula środków o 5 mln zł. Nabór wniosków prowadzony będzie w systemie ciągłym do dnia 31 sierpnia 2016 roku lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz.

Program priorytetowy dotyczący wykonania podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - nabór zakończony
Nazwa programu: "Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego"
Cel zadania: Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu wypełnienie wymogów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych
Okres wdrażania: w latach 2014-2016
Pula środków do rozdysponowania: 8.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: dotacja - wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja na wykonanie jednego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej nie może przekroczyć 3.000,00 zł
PROW dotyczący przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - nabór zakończony
Nazwa programu: "Program priorytetowy dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej"
Cel zadania: poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz zaopatrzenie w wodę na obszarach wiejskich
Okres wdrażania: w latach 2012-2015
Pula środków do rozdysponowania: 120.000.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja - wysokość dofinansowania nie może przekroczyć wkładu własnego

 

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ PROWADZONE PRZEZ JST

Program priorytetowy dotyczący racjonalizacji zużycia energii - II edycja - nabór zakończony
Nazwa programu: "Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery"
Cel zadania: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez realizację inwestycji polegających na kompleksowej modernizacji budynków służącej racjonalizacji zużycia energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Okres wdrażania: w latach 2015-2016
Pula środków do rozdysponowania: 47.500.000,00 zł
Forma i intensywność dofinansowania: pożyczka i dotacja - wysokość dofinanansowania wynosi do 95% kosztów całkowitych zadania
 Program priorytetowy dotyczący rewaloryzacji zabytkowych parków - nabór zakończony
Nazwa programu: Program priorytetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi "Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków" - II edycja
Cel zadania: finansowe wsparcie działań realizowanych na rzecz układów terenów zieleni objętych ochroną na podstawie Ustawy o ochronie zabytków
 Okres wdrażania: w latach 2015-2016
 Pula środków do rozdysponowania w całym programie: 15.000.000,00 zł. ( w tym na II konkurs 6.350.000,00 zł)
 Forma i intensywność dofinansowania: dotacja - wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych zadania